projekt Ego Nova


  • Föreningen SHEDO (Self harm and eating disorders organisation) har beviljats finansiering av Allmänna Arvsfonden för att genomföra det treåriga Informationsprojektet Ego Nova om självskadebeteende och dubbelproblematiken självskadebeteende/ätstörningsproblematik.

    Under projekttiden kommer Jan Linell producera  två dramadokumentärer om denna problematik och en bok på området kommer att skrivas. Flmer och bok kommer därefter att spridas till hela landet genom föreläsningar på skolor, psykiatriska avdelningar, föreningar m.fl.
  • Informationsprojektet Ego Nova syftar till att öka kunskaperna på området och att verka mot fördomar och stigmatisering. Projektet har också en salutogen inriktning genom att lyfta fram berättelser som visar att det går att bli frisk